En | Fa

نمایشگاه : هه وراز


هه وراز

هه وراز دربردارندۀ فراز و نشیب  زندگی آدمی، و این جا در پیوند عمیق آن با کوه است. آدمی همواره در مرز می زید. هه وراز زیستن مداوم انسان در خطر است. مواجۀ او با ناملایماتی که به قدمت تاریخ، زندگیش را در سراشیبی سقوط و نابودی قرار می دهد در این مجموعه سعی شده هم دیدگاه انتقادی و هم دیدگاه والای آدمی در مورد کوه به نمایش گذاشته شود. تقابل این دو دیدگاه تضادی  قابل توجه در مورد حضور و نفوذ آدمی و عظمت نگاه او به طبیعت را در بر دارد.

اجسامی در هم گسیخته که دیگر شباهتی به کوه ندارند، بلکه شمایل آدم هایی را به خود گرفته اند که گویی جز یک زره چیزی از آن ها در جنگ باقی نمانده است. در آخر ما مالکان جدید، استراتژی زندگیمان در برخورد با کوه از تقدس ذات آن، به غلبه و تخریب تغییر یافته. مچاله کردن، این تصویری ست که بشر با جنونش از عاقبت این موهبت در سر می پروراند.

                                   

 هاوال قربانی طاژانده، بهار  1396

هه وراز

هه وراز دربردارندۀ فراز و نشیب  زندگی آدمی، و این جا در پیوند عمیق آن با کوه است. آدمی همواره در مرز می زید. هه وراز زیستن مداوم انسان در خطر است. مواجۀ او با ناملایماتی که به قدمت تاریخ، زندگیش را در سراشیبی سقوط و نابودی قرار می دهد در این مجموعه سعی شده هم دیدگاه انتقادی و هم دیدگاه والای آدمی در مورد کوه به نمایش گذاشته شود. تقابل این دو دیدگاه تضادی  قابل توجه در مورد حضور و نفوذ آدمی و عظمت نگاه او به طبیعت را در بر دارد.

اجسامی در هم گسیخته که دیگر شباهتی به کوه ندارند، بلکه شمایل آدم هایی را به خود گرفته اند که گویی جز یک زره چیزی از آن ها در جنگ باقی نمانده است. در آخر ما مالکان جدید، استراتژی زندگیمان در برخورد با کوه از تقدس ذات آن، به غلبه و تخریب تغییر یافته. مچاله کردن، این تصویری ست که بشر با جنونش از عاقبت این موهبت در سر می پروراند.

                                   

 هاوال قربانی طاژانده، بهار  1396