En | Fa

نمایشگاه : خیال ایرانی , زبان جهانی


مجموعه ی حاضر تلاشی برای کشف ساختار موسیقیایی در نقاشی است. یادآوری یک خاطره ی ازلی از هماهنگی و التزام برای رسیدن به لذت والا در هنر است و یاجدالی متوالی بین نظم و راز است.هنر مند،با بازی مبانیک هندسه ی نقوش و خطوط و آمیختن آن به رمزهای ذهن خویش، نمایی نو از زیبایی به روی ما می گشاید. این بازنمایی بیشتر از هر چیز تحت معیارهای دکارتی اتفاق می افتد.آثار ،به مثابه انگاره هایی از جهان هستی است و بیشتر از آنچه نظام اشیاء رابه تصویر بکشد،باطن و نظم حاکم بر آنها را به چالش می کشد.تقلیل دادن صورت محسوس به نمادها و عبور از نشانه ها برای رسیدن به فهم ذاتی،نیازمند توانمندی شناخت تکنیکال و شناخت درست نشانه های بصری و روابط آن است.هنرمند در این گذر اجازه ی ساخت تصویر دلالتگر خاصی را به مخاطب می دهد وآن ریشه در حضور ذهنیت مخاطب برای عینیت بخشیدن به فراشد تصویر حقیقی در ذهن هنرمند است.

یحیی حیدری مهر ۱۳۹۵

مجموعه ی حاضر تلاشی برای کشف ساختار موسیقیایی در نقاشی است. یادآوری یک خاطره ی ازلی از هماهنگی و التزام برای رسیدن به لذت والا در هنر است و یاجدالی متوالی بین نظم و راز است.هنر مند،با بازی مبانیک هندسه ی نقوش و خطوط و آمیختن آن به رمزهای ذهن خویش، نمایی نو از زیبایی به روی ما می گشاید. این بازنمایی بیشتر از هر چیز تحت معیارهای دکارتی اتفاق می افتد.آثار ،به مثابه انگاره هایی از جهان هستی است و بیشتر از آنچه نظام اشیاء رابه تصویر بکشد،باطن و نظم حاکم بر آنها را به چالش می کشد.تقلیل دادن صورت محسوس به نمادها و عبور از نشانه ها برای رسیدن به فهم ذاتی،نیازمند توانمندی شناخت تکنیکال و شناخت درست نشانه های بصری و روابط آن است.هنرمند در این گذر اجازه ی ساخت تصویر دلالتگر خاصی را به مخاطب می دهد وآن ریشه در حضور ذهنیت مخاطب برای عینیت بخشیدن به فراشد تصویر حقیقی در ذهن هنرمند است.

یحیی حیدری مهر ۱۳۹۵