En | Fa

نمایشگاه : دارستان


 دارستان

رابطه ی قاب چوبی و فراتر از آن , کاغذی که رویش نقاشی شده , با محتوای نقاشی – دارستان : مجموعه ای در هم تنیده و گاهن پراکنده درختان – نگاهی ماخولیایی را پدید می آورد که در آن , درخت های از ریخت افتاده بعنوان مردگانی به زندگی بازگشته , خیالی گنگ از زیستن را ارائه میدهند .

یک موجود زنده با تصاویر و خاطرات زیاد در دل... و اینگونه اندیشیدن در مورد ابژه – سوژ ه های نقاشی , مستلزم بازدید و دیدن درختانی ست که از فرم قراردادی شان در هیات نباتات سر باز میزنند.

 

 دارستان

رابطه ی قاب چوبی و فراتر از آن , کاغذی که رویش نقاشی شده , با محتوای نقاشی – دارستان : مجموعه ای در هم تنیده و گاهن پراکنده درختان – نگاهی ماخولیایی را پدید می آورد که در آن , درخت های از ریخت افتاده بعنوان مردگانی به زندگی بازگشته , خیالی گنگ از زیستن را ارائه میدهند .

یک موجود زنده با تصاویر و خاطرات زیاد در دل... و اینگونه اندیشیدن در مورد ابژه – سوژ ه های نقاشی , مستلزم بازدید و دیدن درختانی ست که از فرم قراردادی شان در هیات نباتات سر باز میزنند.