En | Fa

نمایشگاه : ملکه


ملکه

ما در عصر اشیاء زندگی می کنیم،با ریتم آنها و براساس ظهور و افول پیاپی آنها.در این جامعه مصرفی،شی ای وجود دارد که از همه زیباتر،گران قیمت تر و درخشان تر است،این شیء بدن نام دارد.کشف مجدد بدن پس از یک دوره هزار ساله پارساگرایی،تحت لوای آزادی جسمی و جنسی، و به ویژه بدن زن در تبلیغات و مد،تب مسایل بهداشتی،غذایی و درمانی،مردانگی/زنانگی، امروزه شاهدی بر این هستند که بدن به موضوع رستگاری تبدیل شده است. بدن که اینگونه باز تملک شده فورا در خدمت اهداف سرمایه داری قرار می گیرد.این تملک دوباره نه بر محور اهداف مستقل فرد،بلکه مبتنی بر بهره مندی و بازدهی لذت طلبانه و نیز الزامات ابزاری است که به طور مستقیم توسط جامعه تولیدی و مصرفی هدایت شده وضع شده اند. این اکتشاف مجدد بدن ابتدا از اشیاء میگذرد ،و به نظر می رسد تنها محرکی که آزاد شده است محرک خرید است.بدن امکان فروش را فراهم می کند و فرآیند تاریخی «آزادی بدن» را جهت میدهد .بدن باید آزاد شود تا بتواند به طور عقلانی برای مقاصد تولید گرایانه مورد بهره برداری قرار گیرد.

فرد باید بتواند بدن خود را مجددا کشف کند و برای آن مایه بگذارد تا نیروی میل بتواند به صورت تقاضای اشیاء درآید.فرد باید خود را شیء فرض کند.زیباترین اشیاء و ارزشمندترین ماده برای مبادله تا این که بتواند در قالب بدن واسازی شده خود را به عنوان یک فرآیند اقتصادی سودده نهادینه سازد.

برگرفته از کتاب جامعه مصرفی اثر ژان بودریار

ملکه

ما در عصر اشیاء زندگی می کنیم،با ریتم آنها و براساس ظهور و افول پیاپی آنها.در این جامعه مصرفی،شی ای وجود دارد که از همه زیباتر،گران قیمت تر و درخشان تر است،این شیء بدن نام دارد.کشف مجدد بدن پس از یک دوره هزار ساله پارساگرایی،تحت لوای آزادی جسمی و جنسی، و به ویژه بدن زن در تبلیغات و مد،تب مسایل بهداشتی،غذایی و درمانی،مردانگی/زنانگی، امروزه شاهدی بر این هستند که بدن به موضوع رستگاری تبدیل شده است. بدن که اینگونه باز تملک شده فورا در خدمت اهداف سرمایه داری قرار می گیرد.این تملک دوباره نه بر محور اهداف مستقل فرد،بلکه مبتنی بر بهره مندی و بازدهی لذت طلبانه و نیز الزامات ابزاری است که به طور مستقیم توسط جامعه تولیدی و مصرفی هدایت شده وضع شده اند. این اکتشاف مجدد بدن ابتدا از اشیاء میگذرد ،و به نظر می رسد تنها محرکی که آزاد شده است محرک خرید است.بدن امکان فروش را فراهم می کند و فرآیند تاریخی «آزادی بدن» را جهت میدهد .بدن باید آزاد شود تا بتواند به طور عقلانی برای مقاصد تولید گرایانه مورد بهره برداری قرار گیرد.

فرد باید بتواند بدن خود را مجددا کشف کند و برای آن مایه بگذارد تا نیروی میل بتواند به صورت تقاضای اشیاء درآید.فرد باید خود را شیء فرض کند.زیباترین اشیاء و ارزشمندترین ماده برای مبادله تا این که بتواند در قالب بدن واسازی شده خود را به عنوان یک فرآیند اقتصادی سودده نهادینه سازد.

برگرفته از کتاب جامعه مصرفی اثر ژان بودریار