En | Fa

نمایشگاه : بی نام ها


شاید بتوان گفت در مجموعه ی اخیر ایرج دلاوری , ناسازه ی میان پیکره ها و جلوه ی نمایش همنشینی قطعات و نقشمایه های تزیینی ، از مولفه ی اصلی آثار است. به نظر می رسد که نقشمایه های موجود , که در چینشی موزاییکی پیکره ها را محصور کرده اند , برخواسته از تلاقی سنت های موجود تصویری , و التقاطی چند فرهنگی باشد که از یک سو ریشه در جنبش آرنوو و آثار ارینتالیست ها دارد , و از سویی شیفتگی هنرمند نسبت به نقشمایه های ایرانی را بازگو میکند. اما دقت در الگوها و نقشمایه های موجود , نشان می دهد که هنرمند به شکل هوشمندانه ای , کارکردی متفاوت ارائه میدهد.

می توان نقوش موجود که بسیار ماهرانه , با جلوه ای رنگین و سرشار از پویایی اجرا شده اند را تغییری پاد- روایی دانست که در بافتار موجود جنبه ای هزلی یافته اند. این ویژگی زمانی بیشتر رخ می نماید که اشکال کمیک موجود در نقشمایه ها و از طریق حالات چهر ها , ژست ها و رفتارهای پرسوناژها , خوانش آیرونیک می یابد. شخصیت ها با وجود آنکه هنرمند آنرا از محیط صمیمی پیرامونش برگزیده است , شکلی تصنعی یافته اند. این پارادوکس ها به شکل چرخه ای در کل آثار میچرخد و تقابل ها مدام بازتولید می شوند. 

شاید بتوان گفت در مجموعه ی اخیر ایرج دلاوری , ناسازه ی میان پیکره ها و جلوه ی نمایش همنشینی قطعات و نقشمایه های تزیینی ، از مولفه ی اصلی آثار است. به نظر می رسد که نقشمایه های موجود , که در چینشی موزاییکی پیکره ها را محصور کرده اند , برخواسته از تلاقی سنت های موجود تصویری , و التقاطی چند فرهنگی باشد که از یک سو ریشه در جنبش آرنوو و آثار ارینتالیست ها دارد , و از سویی شیفتگی هنرمند نسبت به نقشمایه های ایرانی را بازگو میکند. اما دقت در الگوها و نقشمایه های موجود , نشان می دهد که هنرمند به شکل هوشمندانه ای , کارکردی متفاوت ارائه میدهد.

می توان نقوش موجود که بسیار ماهرانه , با جلوه ای رنگین و سرشار از پویایی اجرا شده اند را تغییری پاد- روایی دانست که در بافتار موجود جنبه ای هزلی یافته اند. این ویژگی زمانی بیشتر رخ می نماید که اشکال کمیک موجود در نقشمایه ها و از طریق حالات چهر ها , ژست ها و رفتارهای پرسوناژها , خوانش آیرونیک می یابد. شخصیت ها با وجود آنکه هنرمند آنرا از محیط صمیمی پیرامونش برگزیده است , شکلی تصنعی یافته اند. این پارادوکس ها به شکل چرخه ای در کل آثار میچرخد و تقابل ها مدام بازتولید می شوند.