En | Fa

نمایشگاه : دار


دار

درخت کامل است و از لحاظ ریخت شناسی هیچ گاه نمی شود از او ایراد گرفت. او بهترین حجم شهریست پشت ندارد رو ندارد سمت ندارد سو ندارد... درخت تا زمانی که ریشه در خاک دارد زنده است و اگر حتی تنه او را قطع کنند باز هم جوانه زده و به حیات خود ادامه می دهد درخت چون مادر طبیعت قوی و استوار، سازه های انسانی را ویران کرده و به رشد خود بر روی آن ها ادامه می دهد و زمینی که روزی متعلق به او بوده است را باز می ستاند و اینگونه غلبه طبیعت بر انسان را به طرز شاعرانه ای به نمایش می گذارد. او نمادی است یک جامعه هر شاخه انسانی و درخت مجموعه ای از شاخه هاست، با قطع یک شاخه درخت آسیب می بیند اما این شاخه است که می میرد مانند انسانی طرد شده از جامعه، مگر اینکه شاخه در بستری مناسب تر کاشته شود آن زمان خود به درختی تنومند بدل خواهد شد.

دار

درخت کامل است و از لحاظ ریخت شناسی هیچ گاه نمی شود از او ایراد گرفت. او بهترین حجم شهریست پشت ندارد رو ندارد سمت ندارد سو ندارد... درخت تا زمانی که ریشه در خاک دارد زنده است و اگر حتی تنه او را قطع کنند باز هم جوانه زده و به حیات خود ادامه می دهد درخت چون مادر طبیعت قوی و استوار، سازه های انسانی را ویران کرده و به رشد خود بر روی آن ها ادامه می دهد و زمینی که روزی متعلق به او بوده است را باز می ستاند و اینگونه غلبه طبیعت بر انسان را به طرز شاعرانه ای به نمایش می گذارد. او نمادی است یک جامعه هر شاخه انسانی و درخت مجموعه ای از شاخه هاست، با قطع یک شاخه درخت آسیب می بیند اما این شاخه است که می میرد مانند انسانی طرد شده از جامعه، مگر اینکه شاخه در بستری مناسب تر کاشته شود آن زمان خود به درختی تنومند بدل خواهد شد.