En | Fa

نمایشگاه : متن امروز


اصفهان، زیباترین کلان شهر ایران، در حدود پنج قرن است که پر آوازه ترین شهر هنرمندان و هنرپروران ایران زمین بوده و اکنون که آخرین سال های سده چهاردهم (ه.ش) را می گذرانیم ناظر این هستیم که به دلیل نبودن حمایت های معنوی و مادی، هنرمندان این شهر امید به دیگر جای ها بسته اند.
نگارخانه "متن امروز" که از نزدیک شاهد این تغییرات و اثار آن بر پیکر فرهنگ و هنر اصفهان بوده قصد آن کرده تا با جلب حمایت هنرمندان و مجموعه داران تحولی بزرگ و ماندگار را در این عرصه رقم زند.
نمایشگاه حاضر که با حمایت هنرمندان و مجموعه داران توانمندی شکل گرفته،قدمی در خور در این راه سخت است.
نگارخانه "متن امروز" با این نمایشگاه و نتایج بر آمده از آن، نوید افقی روشن و آینده ای درخشان را به شما هنروران این کلان شهر زیبا می دهد و می خواهد تا در این راه دیگر علاقمندان نیز حاضر شوند در ساختن اصفهان شهر فرهنگ و هنر امروز سهیم باشند.
اصفهان، زیباترین کلان شهر ایران، در حدود پنج قرن است که پر آوازه ترین شهر هنرمندان و هنرپروران ایران زمین بوده و اکنون که آخرین سال های سده چهاردهم (ه.ش) را می گذرانیم ناظر این هستیم که به دلیل نبودن حمایت های معنوی و مادی، هنرمندان این شهر امید به دیگر جای ها بسته اند.
نگارخانه "متن امروز" که از نزدیک شاهد این تغییرات و اثار آن بر پیکر فرهنگ و هنر اصفهان بوده قصد آن کرده تا با جلب حمایت هنرمندان و مجموعه داران تحولی بزرگ و ماندگار را در این عرصه رقم زند.
نمایشگاه حاضر که با حمایت هنرمندان و مجموعه داران توانمندی شکل گرفته،قدمی در خور در این راه سخت است.
نگارخانه "متن امروز" با این نمایشگاه و نتایج بر آمده از آن، نوید افقی روشن و آینده ای درخشان را به شما هنروران این کلان شهر زیبا می دهد و می خواهد تا در این راه دیگر علاقمندان نیز حاضر شوند در ساختن اصفهان شهر فرهنگ و هنر امروز سهیم باشند.