En | Fa

نمایشگاه : نگاه دوباره


بال های پرواز

اصفهان شهری از شهرهای هزار و یک شب است.تاریخ در آسمان آبی و رود همیشه زنده آن جاری است.هنر ویژه اصفهانی ها آمیختن دیروز با امروز در زیر آسمان آبی است.چند دهه است که در کنار آبی و اخرایی و لاجورد مساجد میدان نقش جهان در کنار سبز درختان چهارباغ نمود از کارهای هنر به چشم می خورد، تندیس طیران در کنار زاینده رود ،مکعب ها و حجم ها در هشت بهشت، تندیس فردوسی شاعر ملی ایرانیان که متفکرانه به توس می نگرد، شیخ بهایی، شیخ صدوق و ملاصدرا،همه این ها حرکت های تازه ای در این موزه زنده است که دیروز را به امروز می رساند.
مرتضی نعمت اللهی مجسمه ساز و نقاش اصفهانی از همان اصفهانی های هزار و یک شب با تندیس هایش، شبی از شب های هزار میلادی نو را به اصفهان کهن افزوده، غوطه ور شدن در نورهای جاری،زیستن در کنار خط ها و انحناهای مینیاتوری شرق در کنار مادی ها، دیدن نقش هلالی های مدرسه و نقش ماه که در آب افتاده است.آشنایی با چوب و گچ و آهن و فولاد و خاطره در این هنرمند ،او را مجسمه سازی به نام و نقاشی معناگرا ساخته است.اصفهان بخارآلود، گمشده روزهای زمستانی در کنار زاینده رود ،کوچه های پیچاپیچ روزهای کودکی،پل های چوبی باریک،نی های کنار رودخانه،نعمت اللهی را به سرزمینی از آفریده های نو آورده است.تا ذره های نور اصفهان، چوب و گچ و فولاد خاطرات،نقشی از   انحنای طاق های مدرسه چهارباغ را که در زیر ماه بلند بر آب های مادی می لرزیدند در طیران و بال های پرواز به یادگار بگذارد.
علی خدایی
بال های پرواز

اصفهان شهری از شهرهای هزار و یک شب است.تاریخ در آسمان آبی و رود همیشه زنده آن جاری است.هنر ویژه اصفهانی ها آمیختن دیروز با امروز در زیر آسمان آبی است.چند دهه است که در کنار آبی و اخرایی و لاجورد مساجد میدان نقش جهان در کنار سبز درختان چهارباغ نمود از کارهای هنر به چشم می خورد، تندیس طیران در کنار زاینده رود ،مکعب ها و حجم ها در هشت بهشت، تندیس فردوسی شاعر ملی ایرانیان که متفکرانه به توس می نگرد، شیخ بهایی، شیخ صدوق و ملاصدرا،همه این ها حرکت های تازه ای در این موزه زنده است که دیروز را به امروز می رساند.
مرتضی نعمت اللهی مجسمه ساز و نقاش اصفهانی از همان اصفهانی های هزار و یک شب با تندیس هایش، شبی از شب های هزار میلادی نو را به اصفهان کهن افزوده، غوطه ور شدن در نورهای جاری،زیستن در کنار خط ها و انحناهای مینیاتوری شرق در کنار مادی ها، دیدن نقش هلالی های مدرسه و نقش ماه که در آب افتاده است.آشنایی با چوب و گچ و آهن و فولاد و خاطره در این هنرمند ،او را مجسمه سازی به نام و نقاشی معناگرا ساخته است.اصفهان بخارآلود، گمشده روزهای زمستانی در کنار زاینده رود ،کوچه های پیچاپیچ روزهای کودکی،پل های چوبی باریک،نی های کنار رودخانه،نعمت اللهی را به سرزمینی از آفریده های نو آورده است.تا ذره های نور اصفهان، چوب و گچ و فولاد خاطرات،نقشی از   انحنای طاق های مدرسه چهارباغ را که در زیر ماه بلند بر آب های مادی می لرزیدند در طیران و بال های پرواز به یادگار بگذارد.
علی خدایی