En | Fa

نمایشگاه : طبیعت بی جان


طبیعت بیجان

ژانر طبیعت بیجان به طور مشخص به موضوعاتی که "بی تحرک" و کوچک باشند اتلاق می شود. موضوعات معمولی و روزمره که می توانند از طبیعت باشند،مانند گیاهان و گلها، سنگها، غذا و یا حیوانات مرده و یا می توانند موضوعاتی دست ساخته بشر باشند، مانند: بطری ها،اثاثیه،کتابها و از این قسم. ژانر طبیعت بی جان در قرن گذشته بسیار مورد توجه نقاشان قرار گرفت، تا جایی که هم تراز ژانر چهره پردازی (پرتره) به حساب می آمد.هنرمندان مدرنیست در نقاشی، عکاسی و حتی سینما با تلاش خود توانستند پس از گذشت چندین قرن، دوباره امکانات و توانایی های این ژانر را به ما نشان دهند و باعث شوند که انسان این عصر حراس از جهان پهناور و متحول را با اشیاء کوچک و بی تحرک فراموش کند.
زمستان 1393
طبیعت بیجان

ژانر طبیعت بیجان به طور مشخص به موضوعاتی که "بی تحرک" و کوچک باشند اتلاق می شود. موضوعات معمولی و روزمره که می توانند از طبیعت باشند،مانند گیاهان و گلها، سنگها، غذا و یا حیوانات مرده و یا می توانند موضوعاتی دست ساخته بشر باشند، مانند: بطری ها،اثاثیه،کتابها و از این قسم. ژانر طبیعت بی جان در قرن گذشته بسیار مورد توجه نقاشان قرار گرفت، تا جایی که هم تراز ژانر چهره پردازی (پرتره) به حساب می آمد.هنرمندان مدرنیست در نقاشی، عکاسی و حتی سینما با تلاش خود توانستند پس از گذشت چندین قرن، دوباره امکانات و توانایی های این ژانر را به ما نشان دهند و باعث شوند که انسان این عصر حراس از جهان پهناور و متحول را با اشیاء کوچک و بی تحرک فراموش کند.
زمستان 1393