En | Fa

نمایشگاه : بیا تا گل برافشانیم


بیا تا گل برافشانیم

برای لذت بردن از آثار همایون سلیمی نیازی به درک پیچیده ای از زیبایی شناسی نیست. او در آثار خود با بهره مندی از توان بالای تکنیکال و همراه کردن آن با حس لطیف و شاعرانه ای از زیبایی، توانسته آثاری را نقش کند که مستقیم با عواطف و احساسات ما ارتباط داشته باشد. ساختار نقاشی های او که متأثر از هنر مدرن به ویژه هنر انتزاعی است با عناصر تصویری ایرانی به گونه ای ترکیب شده که توانسته چشم هر بیننده ای را به خود مسحور گرداند، این ترکیب که یکی از بهترین نمونه های هنر مدرن ایران است ضمن توجه به ریشه های فرهنگی و برداشت آزادانه از آن توانسته در پهنه زبان هنری مدرن قرار گیرد و بر پایه ساختاری مدرن تصویری آشنا برای بیننده ایرانی بوجود آورد.
زبان مشترکی که سلیمی در آثارش از آن استفاده می کند به رنگ و نقش محدود نمی شود. در این زبان موسیقی سهم مهمی دارد. او رنگها را همچون صدای ادوات موسیقی می داند و همچون یک سرپرست گروه به هماهنگ سازی سازها و نقش ها می پردازد و رنگ ها را مجال می دهد تا بداهه نمایی کنند و چشمان بیننده را نوازش دهند.
همایون سلیمی در زمره نقاشانی قرار می گیرد که نقاشی را نه ابزاری برای توجه به فردیت هنرمند، بلکه وسیله ای برای بیان درونیات مشترک انسان ها می دانند و همین است که آثار وی، با وجود رنگ و بویی کاملاً شرقی و طبعاً ایرانی، می توانند در هر کجای موجبات تحسین آثار او را فراهم سازند.
بیا تا گل برافشانیم

برای لذت بردن از آثار همایون سلیمی نیازی به درک پیچیده ای از زیبایی شناسی نیست. او در آثار خود با بهره مندی از توان بالای تکنیکال و همراه کردن آن با حس لطیف و شاعرانه ای از زیبایی، توانسته آثاری را نقش کند که مستقیم با عواطف و احساسات ما ارتباط داشته باشد. ساختار نقاشی های او که متأثر از هنر مدرن به ویژه هنر انتزاعی است با عناصر تصویری ایرانی به گونه ای ترکیب شده که توانسته چشم هر بیننده ای را به خود مسحور گرداند، این ترکیب که یکی از بهترین نمونه های هنر مدرن ایران است ضمن توجه به ریشه های فرهنگی و برداشت آزادانه از آن توانسته در پهنه زبان هنری مدرن قرار گیرد و بر پایه ساختاری مدرن تصویری آشنا برای بیننده ایرانی بوجود آورد.
زبان مشترکی که سلیمی در آثارش از آن استفاده می کند به رنگ و نقش محدود نمی شود. در این زبان موسیقی سهم مهمی دارد. او رنگها را همچون صدای ادوات موسیقی می داند و همچون یک سرپرست گروه به هماهنگ سازی سازها و نقش ها می پردازد و رنگ ها را مجال می دهد تا بداهه نمایی کنند و چشمان بیننده را نوازش دهند.
همایون سلیمی در زمره نقاشانی قرار می گیرد که نقاشی را نه ابزاری برای توجه به فردیت هنرمند، بلکه وسیله ای برای بیان درونیات مشترک انسان ها می دانند و همین است که آثار وی، با وجود رنگ و بویی کاملاً شرقی و طبعاً ایرانی، می توانند در هر کجای موجبات تحسین آثار او را فراهم سازند.